Privacyverklaring Bol Brommobielen

Bol Brommobielen is een onderdeel van Autocenter Bol. Autocenter Bol is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Autocenter Bol, Industrieweg 9, 9981 HJ Uithuizen, 0595 – 433 000 https://autocenterbol.nl, bol(at)autocenterbol.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autocenter Bol verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht (aanspreektitel)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Het kenteken van uw voertuig
 • Technische gegevens van uw voertuig
 • Geanonimiseerd IP adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (geanonimiseerd)
 • Gegevens over uw surfgedrag (alleen met uw toestemming)
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie paspoort of identiteitsbewijs
 • Camerabeelden van ons terrein en onze showroom

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Autocenter Bol verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, godsdienst of gezondheid.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens alleen verwerkt worden als dit essentieel is voor het beoogde doel en als er een goede grondslag voor is. De AVG noemt zes geldige grondslagen voor gegevensverwerking: toestemming van de betrokkene, noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst (of het voorbereiden daarvan), een wettelijke verplichting, een vitaal (persoonlijk) belang, algemeen belang of openbaar gezag en een gerechtvaardigd belang. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de genoemde grondslagen:

Gegevens Doel Grondslag
Contactgegevens (E-mail en telefoonnummer) Het kunnen leveren van onze diensten of producten of het voorbereiden daarvan (offerte, werkplaatsafspraak) (Mondelinge) overeenkomst of het voorbereiden daarvan
Contact- en NAW gegevens Het afhandelen van de betaling en het voeren van een financiële administratie (Mondelinge) overeenkomst en wettelijke verplichting
E-mail adres voor nieuwsbrief (als u verder als klant niet bij ons bekend bent) Het informeren over onze dienstverlening Uw toestemming
Gegevens van uw voertuigCamerabeelden van ons bedrijf en terrein Het kunnen uitvoeren van werkzaamheden aan uw voertuig. Het kunnen uitvoeren van garantie of garantiewerkzaamheden (Mondelinge) overeenkomst of het voorbereiden daarvan
Camerabeelden van ons bedrijf en terrein Voorkomen schade en diefstal van onze voertuigen en voertuigen van klanten Gerechtvaardigd belang

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autocenter Bol bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens Bewaartermijn
NAW gegevens en contactgegevens 7 Jaar (Verplicht i.v.m. fiscale regelgeving)
Werkorder 2 Jaar. Er staan soms aantekeningen op die nog van belang kunnen zijn.
Voertuighistorie Wordt zolang bewaard als het voertuig in het systeem staat met een maximum van 20 jaar. Mocht een probleem vaker voorkomen dan kunnen wij de oplossing sneller vinden indien de historie bekend is.
E-mail adres (in het geval dat u alleen de nieuwsbrief ontvangt en verder geen klant van ons bent) Wordt verwijderd direct na opzegging
Camerabeelden van ons bedrijf en terrein 4 Week

Delen van persoonsgegevens met derden

Autocenter Bol verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (zoals de online werkplaatsafspraak via een externe applicatie), om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang (informeren van klanten via onze nieuwsbrief). Met de partijen waar we werkzaamheden aan uitbesteden die persoonsgegevens omvatten, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten zodat uw privacy in dat geval ook gewaarborgd is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek van een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Met de functionele cookies worden uw voorkeuren over het gebruik van onze site opgeslagen. Met de analytische cookies wordt op een geanonimiseerde manier informatie verzameld over hoe u onze site gebruikt. We doen dit om inzicht te krijgen in de werking van onze site om deze zo te kunnen optimaliseren. Het overzicht van de functionele cookies:

Naam Domein Functie Bewaartermijn
aviaCookieConsent autocenterbol.nl Onthouden of er toestemming is gegeven voor cookies 1 jaar
aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled autocenterbol.nl Onthouden of de essentiële cookies aan of uit staan 1 jaar
aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar autocenterbol.nl Onthouden van een privacy instelling 1 jaar
1P_JAR google.com & google.nl Het mogelijk maken van het gebruik van Google Maps op onze site 1 maand
ANID google.com & google.nl Het mogelijk maken van het gebruik van Google Maps op onze site door het herkennen van de browser en het device type 1 jaar
CONSENT google.com & google.nl Het mogelijk maken van het gebruik van Google Maps op onze site door het opslaan van de cookie voorkeur. 20 jaar
DV google.com Het mogelijk maken van het gebruik van Google Maps op onze site door geo tracking 24 uur
NID google.com & google.nl Het mogelijk maken van het gebruik van Google Maps op onze site door geo tracking 6 maand

Het overzicht van de analytische cookies:

Naam Domein Functie Bewaartermijn
_ga autocenterbol.nl Een Google Analytics cookie die geanonimiseerd de gebruiker onderscheidt 2 jaar
_gat autocenterbol.nl Geen opslag van gegevens, behalve het beperken van het aantal netwerk verzoeken aan doubleclick.net 1 minuut
_gid autocenterbol.nl Een Google Analytics cookie die geanonimiseerd de gebruiker onderscheidt 24 uur

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (indien wettelijk toegestaan). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autocenter Bol en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. NB: de gegevensoverdraagbaarbeid beperkt zich tot digitale gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bol(at)autocenterbol.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met persoonsgegevens dan stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt. We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Uw contactgegevens en de transactie gegevens worden opgeslagen in een programma dat slechts voor een beperkt aantal werknemers met een wachtwoord toegankelijk is. Dit systeem maakt regelmatig een back-up.
 • Camerabeelden worden opgeslagen op een systeem dat met een wachtwoord beveiligd is.
 • Het verzenden van contactgegevens aan derden (waar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten) gebeurt met bestanden die met een wachtwoord zijn beschermd.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door ons te bellen op 0595-433000 of door ons een bericht te sturen.